1. DOL ženske - 17. krog
Ljubljana
vs.
Roto-Kema Puconci
sobota, 24.02.2018 ob 19:00
ŠD Galjevica, Ljubljana

1. DOL ženske - 16. krog
Roto-Kema Puconci
vs.
Nova KBM Branik
1:3
(23:25, 25:13, 16:25, 19:25)

Statut ženskega odbojkarskega kluba Puconci

Na podlagi 9. in 13. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 64/2011, ZDru-1-UPB2) je občni zbor Ženskega odbojkarskega kluba Puconci na svojem zasedanju, dne 22.3.2013 sprejel

STATUT

ŽENSKEGA ODBOJKARSKEGA KLUBA PUCONCI

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ime društva je Ženski odbojkarski klub Puconci (v nadaljevanju društvo). Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Puconcih.

2. člen

Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje igralcev in ljubiteljev odbojke, ki združuje, vključuje in povezuje v članstvo na amaterski podlagi.

3. člen

Društvo ima svoj pečat. Pečat društva je pravokotne oblike, velikosti 45 x 15 mm, na levi strani ima znak v obliki odbojkarske igralke z žogo in odbojkarsko mrežo, desno poleg pa napis ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB PUCONCI.

4. člen

Društvo lahko sodeluje z drugimi društvi v Republiki Sloveniji, ki delujejo na opredeljenem področju in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti.

5. člen

Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne tuje ali mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

6. člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Društvo obvešča o svojem delovanju širšo in ožjo javnost.

Svoje člane obvešča društvo:

Širšo javnost obvešča društvo:

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik društva.

 

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

7. člen

Namen društva je vzpodbujati dejavnost in tako prispevati k razvoju dejavnosti, ki ga dosega s tem, da:

8. člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

Za doseganje svojih ciljev društvo lahko opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa Zakon o društvih. Pridobitna dejavnost mora biti povezana z namenom in cilji društva, kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti društva ter se lahko opravlja le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev, oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost je povezana z namenom in nalogami društva.

Pridobitne dejavnosti društva so:

Te dejavnosti so namenjene pridobivanju dohodka. Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev društvenega premoženja med njegove člane je prepovedana in nična.

Društvo pridobitno dejavnost izvaja preko svojih članov, katerim določi pooblastila predsednik, lahko pa tudi z angažiranjem drugih oseb po pogodbi o delu, po poslovnih pogodbi o delu, po poslovnih pogodbah z gospodarskimi subjekti ali kako drugače.

Pridobitna dejavnost se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi ter v obsegu, potrebnem za doseganje namena in nalog društva.

 

III. ČLANSTVO

9. člen

Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja z navedeno dejavnostjo, ki sprejema ta statut in v ta namen poda pismeno pristopno izjavno, v kateri izrazi željo postati član društva. Z izjavo se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva ter plačal članarino. Članstvo v društvu je prostovoljno.

Društvo ima redne in častne člane.

10. člen

Pravice članov društva so:

11. člen

Dolžnosti članov društva so:

12. člen

Častni član društva lahko postane oseba, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.

Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge za uspehe društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če častni član hkrati ni član društva nima pravice odločanja v organih društva.

13. člen

Pravice in dolžnosti članov organov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor prizna takemu članu ustrezno nagrado.

14. člen

Članstvo v društvu preneha:

Član prostovoljno izstopi iz društva, kadar poda upravnemu odboru pismeno izjavo o izstopu.

Član se črta iz društva, če kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.

Član se izključi iz društva, če grobo krši pravice in dolžnosti, če zavestno ravna proti interesu in ugledu društva in če je pred sodiščem obsojen za nečastno dejanje.

O izključitvi člana odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep se izda v skladu z določbami disciplinskega pravilnika.

 

IV. ORGANI DRUŠTVA

15. člen

Organi društva so:

 

Občni zbor

16. člen

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani društva.

Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat na leto. Izredni občni zbor se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članov društva. Izredni občni zbor sklepa samo stvari, za katero je sklican.

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni občni zbor predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali.

Sklicanje občnega zbora mora biti objavljeno z dnevnim redom najmanj 14 dni pred dnevom, za katerega je sklican.

17. člen

Občni zbor sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko odločijo tudi za tajni način glasovanja. Volitve organov društva so praviloma tajne.

Če se odloča o spremembi statuta ali prenehanju delovanja društva, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da prisostvuje občnemu zboru najmanj polovica članov. Način glasovanja določi občni zbor.

18. člen

Občni zbor je sklepčen, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.

Če ob predvidenem začetku občni odbor ni sklepčen, se začetek odloži za 30 minut, nakar občni zbor veljavno sklepa, če je prisotnih najmanj 10 članov.

19. člen

Občni zbor odpre predsednik društva in ga vodi, dokler občni zbor ne izvoli delovnega predsedstva. Poleg tega občni zbor izvoli še zapisnikarja in dva overitelja zapisnika, po potrebi pa tudi volilno komisijo, kandidacijsko komisijo, verifikacijsko komisijo in druge delovne organe.

20. člen

Naloge občnega zbora so:

Posamezni predlogi za obravnavo na občnem zboru morajo biti v pisni obliki poslani upravnemu odboru najmanj 8 dni pred sklicem občnega zbora.

21. člen

O delu občnega zbora se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik delovnega predsedstva, zapisnikar in dva overitelja.

 

Upravni odbor

22. člen

Upravni odbor je izvršilni organ društva, ki opravlja organizacijske, upravne administrativne, strokovne in tehnične zadeve, ki mu jih naloži občni zbor ter zadeve, ki po svoji naravi spadajo v njegovo delovno področje.

Upravni odbor se sestaja po potrebi, najmanj pa dvakrat letno.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

23. člen

Upravni odbor šteje 11 članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik, blagajnik ter ostali člani.

Mandatna doba upravnega odbora je 4 leta.

24. člen

Naloge upravnega odbora so:

25. člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik oziroma tajnik društva.

Upravni odbor je sklepčen, če seji prisostvuje več kot polovica članov. Sklepi so sprejeti, če zanje glasuje večina navzočih članov.

26. člen

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju tudi zunanje sodelavce.

27. člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metoda dela društva organizirane po interesnem principu članov društva.

Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

 

Nadzorni odbor

28. člen

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja stalni nadzor nad finančnim poslovanjem društva.

Nadzorni odbor je odgovoren občnemu zboru in mu mora poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

29. člen

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor.

Nadzorni odbor izvoli iz svoje srede predsednika. Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Na sejah upravnega odbora lahko sodelujejo, ne morajo pa odločati.

30. člen

Nadzorni odbor veljavno sprejema sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta.

 

Disciplinska komisija

31. člen

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani, ki jih voli občni zbor za dobo 4 let.

Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.

Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in izreka kazni po disciplinskem pravilniku.

32. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

33. člen

Disciplinska komisija lahko izreče članom društva v skladu z disciplinskim pravilnikom naslednje ukrepe:

Zoper sklep, ki ga na prvi stopnji izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

 

Predsednik društva

34. člen

Predsednik društva zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4 let.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 

Tajnik društva

35. člen

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4 let. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru.

 

V. MATERIALNO IN FINANČNO POSLOVANJE DRUŠTVA

36. člen

Viri dohodkov društva so:

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v mejah odobrenega finančnega načrta.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

37. člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi načrti, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo letno poročilo.

38. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva.

Materialno in finančno poslovanje mora biti v skladu z načeli, ki veljajo za društva ter z veljavnimi predpisi.

Blagajnik vodi finančno poslovanje društva v skladu s pravilnikom o materialno finančnem poslovanju, v katerem društvo določi način vodenja in izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju, ki mora biti v skladu z računovodskim standardom za društva.

Društvo ima svoj TRR na eni izmed poslovnih bank.

39. člen

Delo blagajnika je javno. Vsak član društva lahko zahteva vpogled v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

Za pomoč pri urejanju finančno materialnih zadev lahko zaposli društvo finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

40. člen

Premoženje društva sestavljajo vse premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisano v inventarno knjigo.

Premičnine se lahko nakupijo ali odtujijo tretjim osebam le na podlagi sklepa upravnega odbora. O nakupu in odtujitvi nepremičnin društva odloča občni zbor društva.

41. člen

Društvo lahko ima sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

 

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

42. člen

Društvo preneha:

43. člen

V primeru prenehanja društva se z dnem izbrisa društva iz registra in po poravnavi vseh obveznosti, preostanek premoženja prenese na prevzemnika premoženja. O sklepu o prenehanju društva mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ. Sklepu mora priložiti poročilo o razpolaganju s sredstvi društva, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti društva, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja društva na drugo društvo ali lokalno skupnost. Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.

 

VII. STATUT IN SPLOŠNI AKTI DRUŠTVA

44. člen

Statut sprejema na predlog upravnega odbora občni zbor društva. Člani društva morajo biti s predlogom Statuta predhodno seznanjeni.

V skladu s tem statutom ima društvo še naslednje splošne akte, ki jih sprejema Upravni odbor društva:

Če društvo spremeni statut, registrirano ime ali zastopnika društva, mora vložiti zahtevo za spremembo registracije v 30 dneh od nastale spremembe.

Zahtevi iz prejšnjega odstavka se mora priložiti zapisnik s seje občnega zbora, na katerem so bile sprejete spremembe statuta. Če je bil spremenjen statut, se mora k vlogi za spremembo statuta priložiti en izvod spremembe statuta ali prečiščeno besedilo statuta.

 

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

Te spremembe statuta in njegovo prečiščeno besedilo začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme občni zbor društva in potrdi pristojni organ Upravne enote.

46. člen

Društvo mora v enem letu od uveljavitve tega Statuta uskladiti svoje veljavne akte, sprejeti potrebne splošne akte in uskladiti svoje poslovanje s tem Statutom.

Z dnem, ko začne veljati ta statut, preneha veljati Statut Ženskega odbojkarskega kluba Puconci, ki je bil sprejet na občnem zboru, dne 29.08.2008 in potrjen 03.09.2008 na Upravni enoti Murska Sobota.

 

Puconci; 22.03.2013

Predsednik:

Drago FRANKOROTO - Roto Group d.o.o. Kema, gradbeni materiali Zavarovalnica Triglav, d.d. Center za ravnanje z odpadki Puconci Občina Puconci Tiskarna aiP Praprotnik MALAR PI-ŠT, Slikopleskarstvo in fasaderstvo Okrepčevalnica Laguna Instalacijski center KA-EL Mercedes Sport Bar Krajevna skupnost Puconci CDC d.o.o. ABC Dom, turizem in gostinstvo, d.o.o. GENERALI zavarovalnica CP Murska Sobota VTH Messer Slovenija ABC Maziva Elektronabava BTS Company d.o.o. Skupina Panvita Dengrad Naravno zdravljenje Vito Trans Beton Andrej Horvat s.p.

Sporočila sponzorjev:

Poletna sezona je tukaj in vsi si želimo svoj oddih preživeti kje na lepem. A prometna nesreča se zgodi, ko najmanj pričakujemo: v tujini, v koloni, na parkirišču … Da v vrtincu skrbi in negotovosti ne bi ostali sami, smo prenovili knjižico Voznikov vodnik ob prometni nesreči. V njej najdete celovite napotke, da boste znali ukrepati hitro in učinkovito ob vsakem nepričakovanem dogodku. Natisnite si svoj izvod Voznikovega vodnika in srečno pot!

Na našem portalu Vse bo v redu pa preberite še ostale zanimive in koristne vsebine. Tokrat vam priporočamo naslednjih pet:

Da pred dopustom ne boste staknili glavobola, šele na poti pa ugotovili, kaj pomembnega ste pozabili urediti, si pomagajte z našim seznamom. V njem so v časovnem zaporedju zabeležena vsa opravila, ki jih morate urediti preden se odpravite od doma.

Se odločate za nakup rabljenega vozila? Ponudba je velika, prodajalci pa so iznajdljivi. Zato smo skupaj z Matjažem Tomažičem iz Avto magazina pripravili obilo nasvetov, da ne boste kupili mačka v žaklju.

Uveljavljanje povračila stroškov, sklepanje zdravstvenih zavarovanj, iskanje ponudnikov zdravstvenih storitev – vse to hitreje in enostavneje z mobilno aplikacijo Triglav zdravje.

Če ste rekreativen športnik, vam s testom pomagamo ugotoviti, kateri Triglav tek je pravi za vas. Profesionalen ali rekreativen, vse pa vabimo, da se udeležite naše tekaške prireditve 9. septembra v čudoviti naravi Brda pri Kranju.

Ob koncu pa še povabilo k branju časopisa Naložbenik odslej tudi na spletu, kjer boste našli nasvete, kako najbolje poskrbeti za premoženje ter finančno prihodnost sebe in svojih otrok. Za najnovejše prispevke o vlogi starševstva, veselju in skrbeh ob rojstvu otroka pa so svoje izkušnje delili trije znani slovenski športniki.

Želimo vam brezskrben oddih in lep pozdrav do prihodnjič!

Facebook: @TriglavGroup || Twitter: @TriglavGroup

Poletna sezona je pred vrati in z mislimi smo že pri pripravah na poletni oddih ali poletne aktivnosti. Zato so bile priprave, prtljaga, prevoz in varnost ena izmed glavnih majskih tem na našem svetovalnem portalu Vse bo v redu, kjer objavljamo aktualne in uporabne nasvete za varen vsakdan.

Če se od kolesa ne morete ločiti niti daleč od doma, ga seveda naložite na prtljažnik za kolesa in »Dogodivščine, dober dan!« A reč je lahko nerodna, tudi nevarna. V posnetku si oglejte, kako poskrbeti za varen prevoz koles.

Gorska reševalna zveza opozarja, da pehanje za lepo fotografijo postaja eden izmed nezanemarljivih razlogov za nesrečo v gorah. Pri nas reševanje v gorah vključno z helikopterskim reševanjem krije država, v bližnji Avstriji in Italiji pa mora stroške poravnati ponesrečenec. Zato naj bo korak v gore varen in dobro načrtovan!

Zakaj svojega psa ne bi vzeli s sabo tudi, ko se odpravite v gore? Zanj bo to dobra fizična zaposlitev, za vas pa priložnost, da se še bolj povežeta. Upoštevajte naslednjih 6 nasvetov.

Časi, ko avtomobil lastnika ne bo zamenjal več kot desetletje, so najverjetneje minili. A vsaj tretjina kupcev pri nas se sreča z dilemo, ali izbrati rabljen ali pa povsem nov avtomobil. Katere so prednosti in slabosti novega oziroma rabljenega vozila?

Pri prenovi doma – pri prenovi kopalnice pa še prav posebej – je treba računati s tem, da se kaj zalomi, čas popravil podaljša, stroški pa povečajo. Kakšna je prava cena obnove kopalnice?

To je bila majska edicija nasvetov za aktiven, varen in brezskrben vsakdan. Kmalu spet nasvidenje!

Facebook: @TriglavGroup || Twitter: @TriglavGroup

Naše koristne zgodbe in vaši dobri rezultati so vredni, da jih delimo!

Jeseni vsi zagnani sedemo k delu ali k intenzivnemu treningu. Zato so smo tudi mi na naši spletni strani Vse bo v redu z novim zagonom ustvarili nove in koristne vsebine. Povabili smo strokovnjake z različnih področij, da so nam pomagali pripraviti razgibane in poučne prispevke: poglobljene zgodbe, članke, infografike in teste. Izpostavljamo naslednjih pet:

Vabimo vas, da preberete še ostale vsebine s spletne strani Vse bo v redu, ki vam bodo pomagale poskrbeti za najpomembnejše: zdravje, dom in najbližje.

In ker se tudi mi radi veselimo vaših dosežkov in jih s ponosom delimo, nam jih nikar ne pozabite sporočiti!

Lepo vas pozdravljamo, Zavarovalnica Triglav

Facebook: @TriglavGroup || Twitter: @TriglavGroup


Vse pravice pridržane © 2006 - 2018 ŽOK Roto-Kema Puconci