1. DOL ženske - 17. krog
Ljubljana
vs.
Roto-Kema Puconci
sobota, 24.02.2018 ob 19:00
ŠD Galjevica, Ljubljana

1. DOL ženske - 16. krog
Roto-Kema Puconci
vs.
Nova KBM Branik
1:3
(23:25, 25:13, 16:25, 19:25)

Pravila obnašanja in obveznosti igralk ŽOK Puconci ter dolžnosti in ravnanja ŽOK Puconci do igralk posameznih ekip

Pravil določajo ravnanja igralk ŽOK Puconci v procesu udeležbe in izvajanju treningov, tekem in drugih ravnanj, povezanih z delovanjem kluba ter dolžnosti in ravnanja kluba do igralk posameznih ekip ter vzpodbujati razvoj aktivnih odbojkaric.

Član – aktivna odbojkarica ŽOK Puconci lahko postane vsak, ki ima motorične in moralne sposobnosti in jih želi razvijati v sredini kluba. Za vpis v klub mora kandidatka podpisati pristopno izjavo za ŽOK Puconci (za mladoletne pristopno izjavo podpišejo starši ali zakoniti zastopniki ), priložiti vse potrebne dokumente in fotografijo za registracijo člana pri OZS, plačati članarino (vadnino) za tekoče leto.

 

1. DOLŽNOSTI IGRALK NA TRENINGIH

1. člen

Termini treningov so določeni vnaprej in so objavljeni na spletni strani kluba ali z drugimi primernimi oblikami obvestil (oglasna deska, el. pošta, ustna obvestila trenerji ali tehnične vodje ekipe). O morebitnih odpovedi ali spremembah urnika, Vas obvešča trener ali tehnični vodja posamezne ekipe !

2. člen

Prisotnost igralk posameznih ekip na treningu je zaradi zagotavljanja učinkovitosti le- tega NUJNA. Morebitno in upravičeno odsotnost je potrebno javiti trenerju pred začetkom treninga, praviloma pa vsa en dan prej.

3. člen

Pravočasno prihajanje na trening je sestavni del treninga. Igralke naj prihajajo na trening vsaj 15 minut pred pričetkom. Za prevoze igralk na treninge so odgovorni starši ali igralke same.

4. člen

Igralke naj pridejo na trening normalno oblečeni in se na to v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga.

5. člen

Igralke naj za trening oblečejo športno opremo. Športno opremo predstavljajo primerno obuvalo za športne dvorane ali za trening na prostem, kratke hlačke ter primerna majica (v upravičenih razlogih tudi druga primerna oprema).

6. člen

Pred treningom igralke praviloma snamejo ves nakit in ostale modne dodatke (verižice, zapesnice, ure, …) ter izpraznijo usta (bonboni, žvečilni gumiji, …). Za izgubljene oz. ukradene predmete v športni dvorani ali drugih prostorih, kjer se izvaja trening, ŽOK Puconci ne odgovarja.

7. člen

Napitke (zelo priporočljivo) lahko na igrišče igralke prinašajo le v bidonih ali drugih primernih plastičnih embalažah. Steklenih embalaž ni dovoljeno nositi v športne dvorane.

8. člen

V slačilnici je upoštevati hišni red, ki ga zahteva športna dvorana ali drug prostor, kjer se opravlja trening. Namerno poškodovanje klubske lastnine ali lastnine upravitelja športne dvorane spada med prekrške pravil kluba, zato vso škodo poravna povzročitelj.

9. člen

Uporaba mobilnih telefonov na treningu ni dovoljena!

10. člen

V času vadbenega procesa staršem vstop v garderobo in na igrišče ni dovoljen razen kot to želi oz. zahteva trener!

11. člen

Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci, razen v izjemnih primerih, ko to dovoli trener vadbene skupine;

12. člen

Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali pa celo med treningom. Če mora igralka predčasno zapustiti trening zaradi drugih obveznosti, se o tem obvesti trenerja pred začetkom vadbe. Trenerja je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek, ki bo potekal v prostorih kjer se izvaja vadbeni proces.

13. člen

Trener je v času treninga zadolžen za igralke in je edini, ki odloča o poteku treninga. Med treningom se igralke držijo navodil trenerja, ki jih lahko ob neizpolnjevanju navodil in nediscipliniranosti odstrani s treninga.

 

RAVNANJA PRI TEKMAH

14. člen

Igralke prihajajo na zbor pred tekmo pravočasno. Zbor igralk v primeru tekme v domači dvorani je najmanj 60 minut pred tekmo. V primeru gostovanja čas in kraj odhoda določi tehnični vodja ekipe v soglasju s trenerjem.

15. člen

Prihod na tekmo je v uradni klubski opremi (če je ta določena).

16. člen

Če se igralka , ki je bila planirana za tekmo, iz kakršnegakoli razloga ne tekme more udeležiti, mora o tem trenerja obvestiti takoj, ko izve za ta razlog, najkasneje dan pred tekmo.

17. člen

Zbor igralk pred tekmo je namenjen prijavi in pripravi na tekmo. V pripravo sodi preoblačenje, dajanje navodil in napotkov trenerja ter ogrevanje igralcev.

18. člen

Na vseh tekmah morajo igralke uporabljati uradno klubsko opremo, ki je določena. V primeru prevažanja igralk z vozili, ki jih upravljajo člani ŽOK Puconci, starši mladoletnih igralk soglašajo (pisno soglasje) , da jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost oziroma na odgovornost podpisane ga starša oz. skrbnika

19. člen

O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posamezne igralke ter o načinu igre odloča trener. V primeru nestrinjanja, ki mora biti utemeljeno in realno prikazano, je možen pogovor s trenerjem in vodstvom kluba (tehnični vodja ekipe namestnik ali predsednik kluba)!

 

DRUGA RAVNANJA

20. člen

Od vseh igralk se pričakuje korekten in spoštljiv odnos do vseh članov upravnega odbora kluba ter upoštevanje navodil in usmeritev tehničnih vodij posameznih ekip, tajnika in predsednika kluba, ki so povezana z organizacijskimi zadevami kluba v celoti ali za posamezne ekipe !

21. člen

Vse igralke skrbno ravnajo z vso zadolženo klubsko opremo ter jo takoj po tekmovalni sezoni ali prej na zahtevo vodstva kluba, vrnejo klubu. V kolikor se oprema v določenem roku ne vrne, kljub uporabniku – igralki izstavi račun v višini cene zadolžene opreme.

22. člen

V primeru, da si drug klub želi, da igralka ŽOK Puconci nastopi za njihovo ekipo na turnirju, mora biti o tem predhodno obveščen trener in dati pozitivno mnenje o zadevi. V primeru, da igralec brez vednosti matičnega kluba nastopi za drug klub, se dejanje smatra za kršenje klubskih pravil.

23. člen

V primeru, da igralke oziroma njihove zastopnike v zvezi igranja za druge klube, kličejo trenerji ali predstavniki drugih klubov je nujno, da se o tej zadevi čim prej obvesti trenerja, ta pa tehničnega vodjo posamezne ekipe ali druge člane upravnega odbora kluba !.

24. člen

Uradna komunikacija med upravnim odborom kluba ter igralkami poteka po elektronski pošti. To pomeni, da igralke svojo el.pošto spremljajo ter se na vsa sporočila vodstva kluba odzivajo v dogovorjenih rokih!

25. člen

Vse igralke ŽOK Puconci upoštevajo Etični kodeks kluba ter se ravnajo v skladu z njim!

 

ČLANARINA IN VADNINA

26. člen

Upravni odbor kluba pred sezono določi letno članarino in vadnino ter kriterije plačevanja za tekočo tekmovalno sezono ( kdo je oproščen plačevanja ipd.) !

27. člen

Vadnina in članarina se po določitvi višine v določenih obrokih nakazuje na TRR kluba. V primeru odsotnosti (ne glede na razlog) in neobveščenosti trenerja se plača polna višina določene vadnine. V primeru daljše odsotnosti igralca in obveščenosti trenerja o vzroku izostanka se plača temu primerna vadnina. Vadnina je eden izmed pomembnih virov dohodkov kluba in nujno potrebna za zdravo poslovanje kluba.

 

2. RAVNANJA IN DOLŽNOSTI KLUBA DO IGRALK POSAMEZNIH EKIP

28. člen

Klub vsem igralkam ŽOK Puconci zagotavlja primerne pogoje za nemoteno obiskovanje in izvedbo treningov, tekem ter drugih klubskih aktivnosti!

29. člen

Vodstvo kluba v celoti (upravni odbor ) ter teh. vodje in njihovi namestniki ter posebej tudi vsi klubski trenerji, gojijo korekten, enakopraven in načelen odnos do vseh igralk kluba (ekipe) ter zagotavljajo dobre medsebojne odnose na relaciji klub-igralke!

30. člen

V primeru klubskih aktivnosti posameznih ekip, ki niso direktno povezane z tekmovanji v okviru OZS (Odbojkarska zveza Slovenije) in temeljijo tudi na prostovoljnem soglasju igralk, UO za vsako posamezno »akcijo« določi finančni prispevek igralk, ki se teh aktivnosti udeležijo (t.i. samoprispevek)!

31. člen

Klub vsem igralkam kluba zagotavlja organizirane prevoze na vse tekme kjer gostuje klub!

32. člen

Klub vsem igralkam v primeru tekmovanj v pod okriljem OZS, ko ekipe gostujejo zagotavlja primerno malico in napitke (odvisno od kraja tekmovanja). V primeru tekmovanj v domači dvorani, so napitki prav tako na razpolago, malice pa odvisno od časa trajanje tekem in odločitve upravnega odbora !

33. člen

Igralkam članske ekipe in staršem, ki potujejo na treninge ali tekme v razdalji 5 km ali več v eno smer , se jim za vsak skupno prevožen km v obe smeri , povrnejo potni stroški oz. kilometrina v višini, določeni z uredbo.

34. člen

Obračun potnih stroškov se opravlja mesečno na podlagi dejansko prevoženih km, klubskih evidenc ter predloženem potnem nalogu igralke /člana kluba.

35. člen

Vsem posameznim ekipam, ki tekmujejo pod okriljem OZS, se zagotovijo primerni dresi . V skladu z sklepom upravnega odbora v tekočem letu pa tudi druga oprema!

36. člen

Članski ekipi se poleg dresov zagotovijo še klubske trenirke ter športne torbe ter v skladu z sklepom upravnega odbora tudi druga oprema. Zadolžena klubska oprema se po prenehanju igranja za ŽOK Puconci vrne klubu!

 

3. SPLOŠNE DOLOČBE

37. člen

Morebitne nesporazume ali nesoglasja rešuje na 1. stopnji disciplinska komisija ŽOK Puconci. V primeru da ne pride do sporazumne rešitve na 1. stopnji, spor na 2. stopnji v skladu z statutom rešuje upravni odbor kluba.

38. člen

Pravila obnašanja in obveznosti igralk ŽOK Puconci ter dolžnosti in ravnanja kluba do igralk posameznih ekip je bil sprejet na sestanku Upravnega odbora kluba dne 18.03.2015 in velja od datuma sprejema dalje.

Predsednik ŽOK PUCONCI:

DANILO JANASIKROTO - Roto Group d.o.o. Kema, gradbeni materiali Zavarovalnica Triglav, d.d. Center za ravnanje z odpadki Puconci Občina Puconci Tiskarna aiP Praprotnik MALAR PI-ŠT, Slikopleskarstvo in fasaderstvo Okrepčevalnica Laguna Instalacijski center KA-EL Mercedes Sport Bar Krajevna skupnost Puconci CDC d.o.o. ABC Dom, turizem in gostinstvo, d.o.o. GENERALI zavarovalnica CP Murska Sobota VTH Messer Slovenija ABC Maziva Elektronabava BTS Company d.o.o. Skupina Panvita Dengrad Naravno zdravljenje Vito Trans Beton Andrej Horvat s.p.

Sporočila sponzorjev:

Poletna sezona je tukaj in vsi si želimo svoj oddih preživeti kje na lepem. A prometna nesreča se zgodi, ko najmanj pričakujemo: v tujini, v koloni, na parkirišču … Da v vrtincu skrbi in negotovosti ne bi ostali sami, smo prenovili knjižico Voznikov vodnik ob prometni nesreči. V njej najdete celovite napotke, da boste znali ukrepati hitro in učinkovito ob vsakem nepričakovanem dogodku. Natisnite si svoj izvod Voznikovega vodnika in srečno pot!

Na našem portalu Vse bo v redu pa preberite še ostale zanimive in koristne vsebine. Tokrat vam priporočamo naslednjih pet:

Da pred dopustom ne boste staknili glavobola, šele na poti pa ugotovili, kaj pomembnega ste pozabili urediti, si pomagajte z našim seznamom. V njem so v časovnem zaporedju zabeležena vsa opravila, ki jih morate urediti preden se odpravite od doma.

Se odločate za nakup rabljenega vozila? Ponudba je velika, prodajalci pa so iznajdljivi. Zato smo skupaj z Matjažem Tomažičem iz Avto magazina pripravili obilo nasvetov, da ne boste kupili mačka v žaklju.

Uveljavljanje povračila stroškov, sklepanje zdravstvenih zavarovanj, iskanje ponudnikov zdravstvenih storitev – vse to hitreje in enostavneje z mobilno aplikacijo Triglav zdravje.

Če ste rekreativen športnik, vam s testom pomagamo ugotoviti, kateri Triglav tek je pravi za vas. Profesionalen ali rekreativen, vse pa vabimo, da se udeležite naše tekaške prireditve 9. septembra v čudoviti naravi Brda pri Kranju.

Ob koncu pa še povabilo k branju časopisa Naložbenik odslej tudi na spletu, kjer boste našli nasvete, kako najbolje poskrbeti za premoženje ter finančno prihodnost sebe in svojih otrok. Za najnovejše prispevke o vlogi starševstva, veselju in skrbeh ob rojstvu otroka pa so svoje izkušnje delili trije znani slovenski športniki.

Želimo vam brezskrben oddih in lep pozdrav do prihodnjič!

Facebook: @TriglavGroup || Twitter: @TriglavGroup

Poletna sezona je pred vrati in z mislimi smo že pri pripravah na poletni oddih ali poletne aktivnosti. Zato so bile priprave, prtljaga, prevoz in varnost ena izmed glavnih majskih tem na našem svetovalnem portalu Vse bo v redu, kjer objavljamo aktualne in uporabne nasvete za varen vsakdan.

Če se od kolesa ne morete ločiti niti daleč od doma, ga seveda naložite na prtljažnik za kolesa in »Dogodivščine, dober dan!« A reč je lahko nerodna, tudi nevarna. V posnetku si oglejte, kako poskrbeti za varen prevoz koles.

Gorska reševalna zveza opozarja, da pehanje za lepo fotografijo postaja eden izmed nezanemarljivih razlogov za nesrečo v gorah. Pri nas reševanje v gorah vključno z helikopterskim reševanjem krije država, v bližnji Avstriji in Italiji pa mora stroške poravnati ponesrečenec. Zato naj bo korak v gore varen in dobro načrtovan!

Zakaj svojega psa ne bi vzeli s sabo tudi, ko se odpravite v gore? Zanj bo to dobra fizična zaposlitev, za vas pa priložnost, da se še bolj povežeta. Upoštevajte naslednjih 6 nasvetov.

Časi, ko avtomobil lastnika ne bo zamenjal več kot desetletje, so najverjetneje minili. A vsaj tretjina kupcev pri nas se sreča z dilemo, ali izbrati rabljen ali pa povsem nov avtomobil. Katere so prednosti in slabosti novega oziroma rabljenega vozila?

Pri prenovi doma – pri prenovi kopalnice pa še prav posebej – je treba računati s tem, da se kaj zalomi, čas popravil podaljša, stroški pa povečajo. Kakšna je prava cena obnove kopalnice?

To je bila majska edicija nasvetov za aktiven, varen in brezskrben vsakdan. Kmalu spet nasvidenje!

Facebook: @TriglavGroup || Twitter: @TriglavGroup

Naše koristne zgodbe in vaši dobri rezultati so vredni, da jih delimo!

Jeseni vsi zagnani sedemo k delu ali k intenzivnemu treningu. Zato so smo tudi mi na naši spletni strani Vse bo v redu z novim zagonom ustvarili nove in koristne vsebine. Povabili smo strokovnjake z različnih področij, da so nam pomagali pripraviti razgibane in poučne prispevke: poglobljene zgodbe, članke, infografike in teste. Izpostavljamo naslednjih pet:

Vabimo vas, da preberete še ostale vsebine s spletne strani Vse bo v redu, ki vam bodo pomagale poskrbeti za najpomembnejše: zdravje, dom in najbližje.

In ker se tudi mi radi veselimo vaših dosežkov in jih s ponosom delimo, nam jih nikar ne pozabite sporočiti!

Lepo vas pozdravljamo, Zavarovalnica Triglav

Facebook: @TriglavGroup || Twitter: @TriglavGroup


Vse pravice pridržane © 2006 - 2018 ŽOK Roto-Kema Puconci