Končnica: 1/4 finale 2. tekma
Roto-Kema Puconci
vs.
Formula Formis
1:3
(22:25, 13:25, 25:21, 20:25)

Pravila obnašanja in obveznosti igralk ŽOK Puconci ter dolžnosti in ravnanja ŽOK Puconci do igralk posameznih ekip

Pravil določajo ravnanja igralk ŽOK Puconci v procesu udeležbe in izvajanju treningov, tekem in drugih ravnanj, povezanih z delovanjem kluba ter dolžnosti in ravnanja kluba do igralk posameznih ekip ter vzpodbujati razvoj aktivnih odbojkaric.

Član – aktivna odbojkarica ŽOK Puconci lahko postane vsak, ki ima motorične in moralne sposobnosti in jih želi razvijati v sredini kluba. Za vpis v klub mora kandidatka podpisati pristopno izjavo za ŽOK Puconci (za mladoletne pristopno izjavo podpišejo starši ali zakoniti zastopniki ), priložiti vse potrebne dokumente in fotografijo za registracijo člana pri OZS, plačati članarino (vadnino) za tekoče leto.

 

1. DOLŽNOSTI IGRALK NA TRENINGIH

1. člen

Termini treningov so določeni vnaprej in so objavljeni na spletni strani kluba ali z drugimi primernimi oblikami obvestil (oglasna deska, el. pošta, ustna obvestila trenerji ali tehnične vodje ekipe). O morebitnih odpovedi ali spremembah urnika, Vas obvešča trener ali tehnični vodja posamezne ekipe !

2. člen

Prisotnost igralk posameznih ekip na treningu je zaradi zagotavljanja učinkovitosti le- tega NUJNA. Morebitno in upravičeno odsotnost je potrebno javiti trenerju pred začetkom treninga, praviloma pa vsa en dan prej.

3. člen

Pravočasno prihajanje na trening je sestavni del treninga. Igralke naj prihajajo na trening vsaj 15 minut pred pričetkom. Za prevoze igralk na treninge so odgovorni starši ali igralke same.

4. člen

Igralke naj pridejo na trening normalno oblečeni in se na to v garderobi preoblečejo in pripravijo za trening. Enako velja po koncu treninga.

5. člen

Igralke naj za trening oblečejo športno opremo. Športno opremo predstavljajo primerno obuvalo za športne dvorane ali za trening na prostem, kratke hlačke ter primerna majica (v upravičenih razlogih tudi druga primerna oprema).

6. člen

Pred treningom igralke praviloma snamejo ves nakit in ostale modne dodatke (verižice, zapesnice, ure, …) ter izpraznijo usta (bonboni, žvečilni gumiji, …). Za izgubljene oz. ukradene predmete v športni dvorani ali drugih prostorih, kjer se izvaja trening, ŽOK Puconci ne odgovarja.

7. člen

Napitke (zelo priporočljivo) lahko na igrišče igralke prinašajo le v bidonih ali drugih primernih plastičnih embalažah. Steklenih embalaž ni dovoljeno nositi v športne dvorane.

8. člen

V slačilnici je upoštevati hišni red, ki ga zahteva športna dvorana ali drug prostor, kjer se opravlja trening. Namerno poškodovanje klubske lastnine ali lastnine upravitelja športne dvorane spada med prekrške pravil kluba, zato vso škodo poravna povzročitelj.

9. člen

Uporaba mobilnih telefonov na treningu ni dovoljena!

10. člen

V času vadbenega procesa staršem vstop v garderobo in na igrišče ni dovoljen razen kot to želi oz. zahteva trener!

11. člen

Med treningom ni dovoljena nikakršna komunikacija med starši in igralci, razen v izjemnih primerih, ko to dovoli trener vadbene skupine;

12. člen

Za različna vprašanja in pogovore so trenerji na voljo po koncu treninga in ne tik pred ali pa celo med treningom. Če mora igralka predčasno zapustiti trening zaradi drugih obveznosti, se o tem obvesti trenerja pred začetkom vadbe. Trenerja je vedno možno poklicati na telefon in se dogovoriti za individualni pogovor oz. sestanek, ki bo potekal v prostorih kjer se izvaja vadbeni proces.

13. člen

Trener je v času treninga zadolžen za igralke in je edini, ki odloča o poteku treninga. Med treningom se igralke držijo navodil trenerja, ki jih lahko ob neizpolnjevanju navodil in nediscipliniranosti odstrani s treninga.

 

RAVNANJA PRI TEKMAH

14. člen

Igralke prihajajo na zbor pred tekmo pravočasno. Zbor igralk v primeru tekme v domači dvorani je najmanj 60 minut pred tekmo. V primeru gostovanja čas in kraj odhoda določi tehnični vodja ekipe v soglasju s trenerjem.

15. člen

Prihod na tekmo je v uradni klubski opremi (če je ta določena).

16. člen

Če se igralka , ki je bila planirana za tekmo, iz kakršnegakoli razloga ne tekme more udeležiti, mora o tem trenerja obvestiti takoj, ko izve za ta razlog, najkasneje dan pred tekmo.

17. člen

Zbor igralk pred tekmo je namenjen prijavi in pripravi na tekmo. V pripravo sodi preoblačenje, dajanje navodil in napotkov trenerja ter ogrevanje igralcev.

18. člen

Na vseh tekmah morajo igralke uporabljati uradno klubsko opremo, ki je določena. V primeru prevažanja igralk z vozili, ki jih upravljajo člani ŽOK Puconci, starši mladoletnih igralk soglašajo (pisno soglasje) , da jih lahko prevažajo na njihovo lastno odgovornost oziroma na odgovornost podpisane ga starša oz. skrbnika

19. člen

O tem kdo igra, o številu tekem, minutaži in igralnih mestih posamezne igralke ter o načinu igre odloča trener. V primeru nestrinjanja, ki mora biti utemeljeno in realno prikazano, je možen pogovor s trenerjem in vodstvom kluba (tehnični vodja ekipe namestnik ali predsednik kluba)!

 

DRUGA RAVNANJA

20. člen

Od vseh igralk se pričakuje korekten in spoštljiv odnos do vseh članov upravnega odbora kluba ter upoštevanje navodil in usmeritev tehničnih vodij posameznih ekip, tajnika in predsednika kluba, ki so povezana z organizacijskimi zadevami kluba v celoti ali za posamezne ekipe !

21. člen

Vse igralke skrbno ravnajo z vso zadolženo klubsko opremo ter jo takoj po tekmovalni sezoni ali prej na zahtevo vodstva kluba, vrnejo klubu. V kolikor se oprema v določenem roku ne vrne, kljub uporabniku – igralki izstavi račun v višini cene zadolžene opreme.

22. člen

V primeru, da si drug klub želi, da igralka ŽOK Puconci nastopi za njihovo ekipo na turnirju, mora biti o tem predhodno obveščen trener in dati pozitivno mnenje o zadevi. V primeru, da igralec brez vednosti matičnega kluba nastopi za drug klub, se dejanje smatra za kršenje klubskih pravil.

23. člen

V primeru, da igralke oziroma njihove zastopnike v zvezi igranja za druge klube, kličejo trenerji ali predstavniki drugih klubov je nujno, da se o tej zadevi čim prej obvesti trenerja, ta pa tehničnega vodjo posamezne ekipe ali druge člane upravnega odbora kluba !.

24. člen

Uradna komunikacija med upravnim odborom kluba ter igralkami poteka po elektronski pošti. To pomeni, da igralke svojo el.pošto spremljajo ter se na vsa sporočila vodstva kluba odzivajo v dogovorjenih rokih!

25. člen

Vse igralke ŽOK Puconci upoštevajo Etični kodeks kluba ter se ravnajo v skladu z njim!

 

ČLANARINA IN VADNINA

26. člen

Upravni odbor kluba pred sezono določi letno članarino in vadnino ter kriterije plačevanja za tekočo tekmovalno sezono ( kdo je oproščen plačevanja ipd.) !

27. člen

Vadnina in članarina se po določitvi višine v določenih obrokih nakazuje na TRR kluba. V primeru odsotnosti (ne glede na razlog) in neobveščenosti trenerja se plača polna višina določene vadnine. V primeru daljše odsotnosti igralca in obveščenosti trenerja o vzroku izostanka se plača temu primerna vadnina. Vadnina je eden izmed pomembnih virov dohodkov kluba in nujno potrebna za zdravo poslovanje kluba.

 

2. RAVNANJA IN DOLŽNOSTI KLUBA DO IGRALK POSAMEZNIH EKIP

28. člen

Klub vsem igralkam ŽOK Puconci zagotavlja primerne pogoje za nemoteno obiskovanje in izvedbo treningov, tekem ter drugih klubskih aktivnosti!

29. člen

Vodstvo kluba v celoti (upravni odbor ) ter teh. vodje in njihovi namestniki ter posebej tudi vsi klubski trenerji, gojijo korekten, enakopraven in načelen odnos do vseh igralk kluba (ekipe) ter zagotavljajo dobre medsebojne odnose na relaciji klub-igralke!

30. člen

V primeru klubskih aktivnosti posameznih ekip, ki niso direktno povezane z tekmovanji v okviru OZS (Odbojkarska zveza Slovenije) in temeljijo tudi na prostovoljnem soglasju igralk, UO za vsako posamezno »akcijo« določi finančni prispevek igralk, ki se teh aktivnosti udeležijo (t.i. samoprispevek)!

31. člen

Klub vsem igralkam kluba zagotavlja organizirane prevoze na vse tekme kjer gostuje klub!

32. člen

Klub vsem igralkam v primeru tekmovanj v pod okriljem OZS, ko ekipe gostujejo zagotavlja primerno malico in napitke (odvisno od kraja tekmovanja). V primeru tekmovanj v domači dvorani, so napitki prav tako na razpolago, malice pa odvisno od časa trajanje tekem in odločitve upravnega odbora !

33. člen

Igralkam članske ekipe in staršem, ki potujejo na treninge ali tekme v razdalji 5 km ali več v eno smer , se jim za vsak skupno prevožen km v obe smeri , povrnejo potni stroški oz. kilometrina v višini, določeni z uredbo.

34. člen

Obračun potnih stroškov se opravlja mesečno na podlagi dejansko prevoženih km, klubskih evidenc ter predloženem potnem nalogu igralke /člana kluba.

35. člen

Vsem posameznim ekipam, ki tekmujejo pod okriljem OZS, se zagotovijo primerni dresi . V skladu z sklepom upravnega odbora v tekočem letu pa tudi druga oprema!

36. člen

Članski ekipi se poleg dresov zagotovijo še klubske trenirke ter športne torbe ter v skladu z sklepom upravnega odbora tudi druga oprema. Zadolžena klubska oprema se po prenehanju igranja za ŽOK Puconci vrne klubu!

 

3. SPLOŠNE DOLOČBE

37. člen

Morebitne nesporazume ali nesoglasja rešuje na 1. stopnji disciplinska komisija ŽOK Puconci. V primeru da ne pride do sporazumne rešitve na 1. stopnji, spor na 2. stopnji v skladu z statutom rešuje upravni odbor kluba.

38. člen

Pravila obnašanja in obveznosti igralk ŽOK Puconci ter dolžnosti in ravnanja kluba do igralk posameznih ekip je bil sprejet na sestanku Upravnega odbora kluba dne 18.03.2015 in velja od datuma sprejema dalje.

Predsednik ŽOK PUCONCI:

DANILO JANASIKROTO - Roto Group d.o.o. Kema, gradbeni materiali Zavarovalnica Triglav, d.d. Center za ravnanje z odpadki Puconci Občina Puconci Tiskarna aiP Praprotnik MALAR PI-ŠT, Slikopleskarstvo in fasaderstvo Okrepčevalnica Laguna Instalacijski center KA-EL Mercedes Sport Bar Krajevna skupnost Puconci CDC d.o.o. ABC Dom, turizem in gostinstvo, d.o.o. GENERALI zavarovalnica CP Murska Sobota VTH Messer Slovenija ABC Maziva Elektronabava BTS Company d.o.o. Skupina Panvita Dengrad Naravno zdravljenje Vito Trans Beton Andrej Horvat s.p.

Sporočila sponzorjev:

Javni Wi-Fi
Na dopustu včasih ne gre brez uporabe javnega brezžičnega omrežja. Preverite nekaj ukrepov, da boste javni Wi-Fi uporabljali varneje.

Električni avti
Kaj pravita o nevarnosti vžiga pri električnih avtih in reševanju iz njih inovator in strokovnjak za električna vozila Andrej Pečjak in Boštjan Žagar, komandir Gasilske brigade Ljubljana?

Vstop prepovedan
Pridejo nepovabljeni in si pri vas ustvarijo svoj dom. Kako se znebiti mravelj, os, ščurkov in drugih nadlog?

Vodič po zavarovanjih za podjetnike
Eden izmed pogojev, ki jih mora podjetnik zagotoviti, da delo poteka normalno, je tudi varnost. Katera zavarovanja mu pri tem lahko pomagajo?

Dihalne tehnike
Atletinja Brigita Langerholc Žager predstavlja dihalne tehnike, ki pripomorejo k boljšemu telesnemu počutju in optimalnejši športni dejavnosti.

Čez dober mesec dni pa vabljeni na najboljšo tekaško prireditev jeseni – Triglav tek. Ste se že prijavili? Ker je v družbi lepše, smo teke in trase uredili tako, da lahko tečete s prijatelji ali svojimi bližnjimi, na teku Kuža Pazi celo z najmlajšimi. Vse informacije lahko najdete na FB dogodku Triglav tek, svojo tekaško vnemo pa delite s svojimi sledilci na instagramu pod oznako #triglavtek.

Luka Pušnik
direktor službe za korporativno komuniciranje

Facebook: Zavarovalnica Triglav :: Twitter @TriglavGroup

Vabljeni v Triglav Lab, digitalni center Zavarovalnice Triglav, kjer se lahko seznanite z novimi storitvami in idejami. Simulator varne vožnje, virtualno izkušnjo, kako poteka reševanje iz avtomobila ob hudi prometni nesreči, simulator potresa … je le nekaj zanimivih razlogov za obisk.

Računalniški kriminalci ne napadajo zaradi pozornosti, pač pa zaradi materialnih koristi. Poučite se, kje so ranljive točke vašega digitalnega življenja, kako ravnati z gesli, zakaj je pomembno posodabljati protivirusne programe in kako zaščititi podatke.

Ne le, da narašča število računalniških incidentov, povišujejo se tudi odškodnine, ki jih računalniški kriminalci zahtevajo za povrnitev podatkov. Poleg obveznih zaščitnih ukrepov lahko za svoje podatke na elektronskih napravah zdaj poskrbite tudi z zavarovanjem kibernetske zaščite.

Kaj narediti v soboto zvečer, ko se zamaši odtok? Preverili smo možnosti z dvema mojstroma vodovodnima inštalaterjema. Kaj pa lahko naredite preventivno, da do zamašitev ne bo prihajalo? Preberite tudi to.

Za konec pa vas naj vas in vaše sledilce povabimo, da oddate svoj predlog za najlepšo planinsko pot. Ste vedeli, da imamo v Sloveniji imamo kar 10.000 km urejenih in označenih planinskih poti? Letošnjo sezono v okviru naše družbeno odgovorne akcije Očistimo naše gore v sodelovanju s Planinsko zvezo Slovenije izbiramo najlepšo.

Seveda pa velja, da nas označite tudi ob svojih uspehih, da vam bomo lahko čestitali in se veselili z vami.

Facebook: Zavarovalnica Triglav :: Twitter @TriglavGroup

Cenetu Prevcu se po izteku skakalne sezone dogajajo neobičajne stvari: pred časom so ga namreč gasilci rezali iz avta. Kaj točno se je dogajalo, si lahko ogledate na tej povezavi, v posebnem 360-stopinjskem video posnetku pa še, kako reševanje izgleda skozi oči voznika in skozi oči gasilcev.

Vabimo vas, da pomagate širiti preventivno sporočilo akcije bodisi tako, da delite katero od zgoraj navedenih vsebin, ali pa katero od Cenetovih objav na Twitterju ali Facebooku, da skupaj dosežemo čim več ljudi.

Oglašamo se s februarskim izborom člankov z našega svetovalnega portala Vse bo v redu, kjer se trudimo, da zapletene stvari glede zavarovanj razložimo na razumljiv način. Zato smo tokrat prosili za pomoč otroke zaposlenih na Zavarovalnici Triglav in jih vprašali, kaj je zavarovalna polica in kdo je zavarovalni agent.

Vabimo vas torej, da si ogledate posnetek in se nasmejete prikupnim otroškim razlagam zavarovalniških izrazov. (Pa vi? Bi znali jasno in enostavno razložiti, kaj je zavarovalna polica? Ko vam jo zastopnik izroči, jo vedno natančno preberete?)

O tem, da ima tek številne pozitivne učinke, ni treba zgubljati besed. A intenzivna tekaška vadba in udeleževanje na tekaških prireditvah sta postali modni muhi. Je teka lahko preveč in kakšne so posledice, smo vprašali tri strokovnjake: športnega psihologa, tekaškega trenerja in profesorja športne vzgoje.

Ali veste, katere živali se lahko znajdejo pred vašim odbijačem? Ali je prav poklicati policijo ali center za obveščanje? Kako je s kritjem škod, ki se pokažejo šele pri demontaži? V testu preverite, kako dobro bi se znašli ob trku z divjadjo.

Kaj je bolj prijetnega od posedanja ob toplem kaminu po napornem dnevu? A če na kamin ali peč niste mislili ob gradnji, še ni prepozno. Kaj morate upoštevati, če se lotite vgradnje kamina ali kaminske peči in kako pravilno in varno kuriti? Preberite nasvete.

Splet in družbena omrežja ponujajo takojšnjo zadovoljitev potreb po druženju, potrditvi, sprostitvi, zabavi, iskanju informacij. A hitro se lahko ujamemo v zanko nenehnega stresa, da moramo biti vedno dosegljivi, ali strahu, da ne bi česa zamudili. Strokovnjaki so pojava poimenovali nomofobija in FOMO.

To je naš februarski izbor prispevkov. Prosimo vas, da jih delite s svojimi sledilci na svojih družbenih omrežjih. Pri tem nas označite. Na Facebooku smo kot Zavarovalnica Triglav, na Twitterju pa @TriglavGroup.

Da se bomo lahko veselili z vami in vam čestitali, pa nas ob svojih uspehih na družbenih omrežjih označite tudi vi ali nas obvestite!

Lep pozdrav do marčevskega izbora vsebin!


Vse pravice pridržane © 2006 - 2018 ŽOK Roto-Kema Puconci