1. DOL ženske - 17. krog
Ljubljana
vs.
Roto-Kema Puconci
sobota, 24.02.2018 ob 19:00
ŠD Galjevica, Ljubljana

1. DOL ženske - 16. krog
Roto-Kema Puconci
vs.
Nova KBM Branik
1:3
(23:25, 25:13, 16:25, 19:25)

Disciplinski pravilnik športnega društva »Žok Puconci« Puconci

Na podlagi 31., 32. in 33. člena Statuta športnega društva »ŽOK PUCONCI« Puconci, je upravni odbor dne 1.2.2008 na svoji 4. redni seji sprejel:

 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK ŠPORTNEGA DRUŠTVA

»ŽOK PUCONCI« PUCONCI

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost, določa organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti ter predpisuje postopek za ugotavljanje te odgovornosti. Uporablja se za vsa področja, kjer se izvaja društvena aktivnost.

2. člen

Pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dogodki in dejanja pri katerih se kršijo statut in drugi akti športnega društva »ŽOK PUCONCI« Puconci (v nadaljevanju: društvo). Uporablja se tudi, kadar se z nedisciplino društva povzroči moralna ali materialna škoda društva. Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane društva (v nadaljevanju: člani), ne glede na kraj storitve disciplinske kršitve.

3. člen

Disciplinska komisija (v nadaljevanju: komisija) je organ društva, ki vodi disciplinski postopek ter izreka disciplinske ukrepe članom. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Člane komisije izvoli občni zbor. Izvoljeni so za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Člani komisije morajo biti polnoletni. Člani komisije med seboj izvolijo predsednika komisije. Komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru.

4. člen

Komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe na I. stopnji. Za veljavno izrekanje sklepov oziroma disciplinskih ukrepov morajo biti prisotni vsi trije člani komisije. Sklepi pa so veljavni, če zanje glasujeta vsaj dva člana.

5. člen

Zoper sklep komisije se lahko v roku osmih dneh pritožita član, ki mu je bil izrečen ukrep in predlagatelj. O podani pritožbi odloča na drugi stopnji občni zbor. Odločitev občnega zbora je dokončna.

 

II. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN PREDPISOVANJE TER IZREKANJE KAZNI

6. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava komisija so:

7. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče komisija so:

8. člen

Komisija izbere ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoliščin. Pri tem upošteva:

9. člen

Komisija je dolžna voditi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih ukrepov.

10. člen

Opomin se izreče za lažje kršitve in za tiste hujše kršitve, ki so milejše narave ali pa se ugotovi, da so obstajale take olajševalne okoliščine, da bo že z opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa. Javni opomin se izreče za ponavljajoče kršitve, kot tudi za hujše kršitve, za katere se ugotovi, da niso obstajale olajševalne okoliščine. Izključitev se lahko predpiše za najhujše disciplinske kršitve, izreče pa se lahko tudi za ponavljajoče disciplinske kršitve v primeru, da član:

11. člen

O izključitvi člana iz društva, odloča komisija s pisnim sklepom. Komisija lahko praviloma izreče izključitev, če je član prejel že javni opomin. V primeru, da gre za najhujše kršitve, ki onemogočajo normalno delo društva ali imajo negativen odmev v javnosti, lahko komisija izreče takojšnjo izključitev brez predhodnih ukrepov. Po izključitvi se lahko član v skladu z določbami statuta društva, ponovno včlani v društvo šele čez dve leti. Komisija izreče izključitev tudi v primeru, če član kljub pisnemu opominu, ki mu ga posreduje upravni odbor društva, ne plača članarine.

 

III. DISCIPLINSKI POSTOPEK

12. člen

Disciplinski postopek se začne na podlagi pisne prijave oziroma pisne zahteve članov ali organov društva. Prijava mora biti naslovljena na komisijo. Če je prijava naslovljena na drug organ društva, jo ta nemudoma posreduje komisiji. Prijava mora vsebovati ime in podpis predlagatelja, ime člana, zoper katerega se predlaga uvedba disciplinskega postopka in opis storjene disciplinske kršitve.

13. člen

Disciplinski prekršek zastara, če je od dogodka ali dejanja preteklo več kot šest mesecev. Postopek pa se ne more uvesti, če je prijava podana po več kot tridesetih dneh:

Disciplinski prekršek ne zastara v primeru neplačane članarine.

14. člen

Komisija pred odločitvijo o sklepu pokliče toženega člana, da se izjasni o očitanem prekršku. Komisija, ki obravnava primer, lahko ugotavlja okoliščine prekrška tudi na podlagi pogovorov s člani, ki so kakorkoli povezani s kršitvijo in na druge načine. Disciplinski postopek je javen in hiter. Če kršitelj ne pride na zaslišanje oziroma ne poda pisne izjave, se odločitev lahko sprejme na osnovi zbranih podatkov brez njegove prisotnosti.

15. člen

O zaslišanju posameznikov ter o morebitni ustni obravnavi, se vodi zapisnik (zapisnik o razgovoru, zapisnik o ustni obravnavi), ki ga podpišejo vsi člani komisije, zapisnikar (lahko je član komisije), zaslišani oziroma sodelujoči na ustni obravnavi. Komisija mora obvezno sklicati ustno obravnavo, ko je iz vsebine prijave razvidna kršitev, na podlagi katere bi se lahko članu izrekel ukrep izključitve. Drugi odstavek tega člena ne velja za disciplinsko kršitev, ko član kljub pisnem opominu ne plača članarine. Komisija v tem primeru, na podlagi prijave oziroma predloga upravnega odbora izda sklep o izključitvi člana iz društva. Obdolžencu mora ostati od prejema vabila na obravnavo do datuma obravnave najmanj 5 dni za pripravo obrambe.

16. člen

Komisija izda sklep na podlagi posvetovanja in glasovanja, ki poteka za zaprtimi vrati, brez navzočnosti javnosti. Če komisija ugotovi, da ni bilo disciplinskega prekrška, ustavi postopek. V kolikor ugotovi, da je bila prijava lažna in zlonamerna, začne postopek proti predlagatelju prijave.

17. člen

Če komisija izreče ukrep izključitve, o odločitvi vedno izda pisno obvestilo-sklep. V ostalih primerih pa pisno obvestilo izda samo na zahtevo stranke postopka (predlagatelja ali člana, zoper katerega je bil izrečen ukrep). Pisno obvestilo o odločitvi mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu. Komisija mora stranki postopka posredovati pisno obvestilo o odločitvi v roku 15 dneh. Če stranka ne zahteva izdaje pisnega obvestila, mora predsednik komisije poučiti osebo, zoper katero je tekel postopek in predlagatelja, o pravnih sredstvih.

 

IV. PRAVNA SREDSTVA

18. člen

Zoper odločitev komisije v rednem disciplinskem postopku, se sme vložiti pritožba v 8 dneh po vročitvi pisnega obvestila. V primeru, da komisija samo ustno posreduje odločitev, prične teči 8 dnevni rok za podajo pritožbe, ko član izve za odločitev komisije. Zoper sklep komisije ima stranka postopka pravico do pritožbe na občni zbor, ki kot drugostopenjski organ dokončno odloči o zadevi. V skladu z določbami statuta, občni zbor sprejme odločitev z večino glasov navzočih članov.

19. člen

Pritožba mora obsegati:

20. člen

Pritožba se vloži pri komisiji, katera nepravilno in nepravočasno pritožbo zavrže. Predsednik komisije izroči pravilno in pravočasno pritožbo občnemu zboru ter člane seznani z ugotovitvami komisije.

 

V. IZVRŠITEV SANKCIJ

21. člen

Javni opomin se izvrši tako, da se objavi v kakršnemkoli sporočilu, ki ga društvo pošilja vsem članom oziroma predsednik komisije seznani člane na občnem zboru.

 

VI. KONČNA DOLOČBA

22. člen

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme upravni odbor društva.

Puconci, 1.2.2008ROTO - Roto Group d.o.o. Kema, gradbeni materiali Zavarovalnica Triglav, d.d. Center za ravnanje z odpadki Puconci Občina Puconci Tiskarna aiP Praprotnik MALAR PI-ŠT, Slikopleskarstvo in fasaderstvo Okrepčevalnica Laguna Instalacijski center KA-EL Mercedes Sport Bar Krajevna skupnost Puconci CDC d.o.o. ABC Dom, turizem in gostinstvo, d.o.o. GENERALI zavarovalnica CP Murska Sobota VTH Messer Slovenija ABC Maziva Elektronabava BTS Company d.o.o. Skupina Panvita Dengrad Naravno zdravljenje Vito Trans Beton Andrej Horvat s.p.

Sporočila sponzorjev:

Poletna sezona je tukaj in vsi si želimo svoj oddih preživeti kje na lepem. A prometna nesreča se zgodi, ko najmanj pričakujemo: v tujini, v koloni, na parkirišču … Da v vrtincu skrbi in negotovosti ne bi ostali sami, smo prenovili knjižico Voznikov vodnik ob prometni nesreči. V njej najdete celovite napotke, da boste znali ukrepati hitro in učinkovito ob vsakem nepričakovanem dogodku. Natisnite si svoj izvod Voznikovega vodnika in srečno pot!

Na našem portalu Vse bo v redu pa preberite še ostale zanimive in koristne vsebine. Tokrat vam priporočamo naslednjih pet:

Da pred dopustom ne boste staknili glavobola, šele na poti pa ugotovili, kaj pomembnega ste pozabili urediti, si pomagajte z našim seznamom. V njem so v časovnem zaporedju zabeležena vsa opravila, ki jih morate urediti preden se odpravite od doma.

Se odločate za nakup rabljenega vozila? Ponudba je velika, prodajalci pa so iznajdljivi. Zato smo skupaj z Matjažem Tomažičem iz Avto magazina pripravili obilo nasvetov, da ne boste kupili mačka v žaklju.

Uveljavljanje povračila stroškov, sklepanje zdravstvenih zavarovanj, iskanje ponudnikov zdravstvenih storitev – vse to hitreje in enostavneje z mobilno aplikacijo Triglav zdravje.

Če ste rekreativen športnik, vam s testom pomagamo ugotoviti, kateri Triglav tek je pravi za vas. Profesionalen ali rekreativen, vse pa vabimo, da se udeležite naše tekaške prireditve 9. septembra v čudoviti naravi Brda pri Kranju.

Ob koncu pa še povabilo k branju časopisa Naložbenik odslej tudi na spletu, kjer boste našli nasvete, kako najbolje poskrbeti za premoženje ter finančno prihodnost sebe in svojih otrok. Za najnovejše prispevke o vlogi starševstva, veselju in skrbeh ob rojstvu otroka pa so svoje izkušnje delili trije znani slovenski športniki.

Želimo vam brezskrben oddih in lep pozdrav do prihodnjič!

Facebook: @TriglavGroup || Twitter: @TriglavGroup

Poletna sezona je pred vrati in z mislimi smo že pri pripravah na poletni oddih ali poletne aktivnosti. Zato so bile priprave, prtljaga, prevoz in varnost ena izmed glavnih majskih tem na našem svetovalnem portalu Vse bo v redu, kjer objavljamo aktualne in uporabne nasvete za varen vsakdan.

Če se od kolesa ne morete ločiti niti daleč od doma, ga seveda naložite na prtljažnik za kolesa in »Dogodivščine, dober dan!« A reč je lahko nerodna, tudi nevarna. V posnetku si oglejte, kako poskrbeti za varen prevoz koles.

Gorska reševalna zveza opozarja, da pehanje za lepo fotografijo postaja eden izmed nezanemarljivih razlogov za nesrečo v gorah. Pri nas reševanje v gorah vključno z helikopterskim reševanjem krije država, v bližnji Avstriji in Italiji pa mora stroške poravnati ponesrečenec. Zato naj bo korak v gore varen in dobro načrtovan!

Zakaj svojega psa ne bi vzeli s sabo tudi, ko se odpravite v gore? Zanj bo to dobra fizična zaposlitev, za vas pa priložnost, da se še bolj povežeta. Upoštevajte naslednjih 6 nasvetov.

Časi, ko avtomobil lastnika ne bo zamenjal več kot desetletje, so najverjetneje minili. A vsaj tretjina kupcev pri nas se sreča z dilemo, ali izbrati rabljen ali pa povsem nov avtomobil. Katere so prednosti in slabosti novega oziroma rabljenega vozila?

Pri prenovi doma – pri prenovi kopalnice pa še prav posebej – je treba računati s tem, da se kaj zalomi, čas popravil podaljša, stroški pa povečajo. Kakšna je prava cena obnove kopalnice?

To je bila majska edicija nasvetov za aktiven, varen in brezskrben vsakdan. Kmalu spet nasvidenje!

Facebook: @TriglavGroup || Twitter: @TriglavGroup

Naše koristne zgodbe in vaši dobri rezultati so vredni, da jih delimo!

Jeseni vsi zagnani sedemo k delu ali k intenzivnemu treningu. Zato so smo tudi mi na naši spletni strani Vse bo v redu z novim zagonom ustvarili nove in koristne vsebine. Povabili smo strokovnjake z različnih področij, da so nam pomagali pripraviti razgibane in poučne prispevke: poglobljene zgodbe, članke, infografike in teste. Izpostavljamo naslednjih pet:

Vabimo vas, da preberete še ostale vsebine s spletne strani Vse bo v redu, ki vam bodo pomagale poskrbeti za najpomembnejše: zdravje, dom in najbližje.

In ker se tudi mi radi veselimo vaših dosežkov in jih s ponosom delimo, nam jih nikar ne pozabite sporočiti!

Lepo vas pozdravljamo, Zavarovalnica Triglav

Facebook: @TriglavGroup || Twitter: @TriglavGroup


Vse pravice pridržane © 2006 - 2018 ŽOK Roto-Kema Puconci